SAMSPILL-sertifisering

Sertifisering for skoler

SAMSPILL-sertifisering er basert på SAMSPILL-modellen som er utarbeidet av fagpersoner med bred pedagogisk bakgrunn, og basert på 15 års erfaring med bistand i over 500 skolesaker.

Den grunnleggende idéen er å gi en bedre forståelse av funksjonsvariasjoner og utfordrende atferd, og kompetanse til å skape trygghet, dialog og samarbeid med elevene som ikke alltid får til det vi ønsker eller oppfører seg slik vi forventer.

Erfaringen til oss som har utarbeidet SAMSPILL-modellen er at de fleste saker som blir kompliserte, blir det fordi eleven ikke er trygg nok til at vi oppnår nødvendig dialog om hva som er vanskelig. Dermed oppnår vi heller ikke et reelt samarbeid med eleven om å finne løsninger som fungerer for både eleven og oss voksne.

Hadde vi hatt trygg nok dialog og et faktisk samarbeid med eleven i utgangspunktet hadde vi allerede funnet fungerende tilpasninger og løst utfordringene underveis. Og veldig ofte er løsningene overraskende enkle når eleven virkelig er med i samarbeidet.

En lærer kan bruke erfaringen sin til å sette inn gode tilpasninger og tiltak, men når det likevel ikke fungerer trenger vi å samarbeide med eleven.

Dette er selve grunnmuren i en god elev-lærer-relasjon. Som oftest er det fordi det mangler nødvendig trygghet, dialog og samarbeid at eleven reagerer med atferd vi opplever som utfordrende – ergo er det trygghet, dialog og samarbeid som må på plass for å finne tilpasninger og tiltak som faktisk fungerer, sammen med eleven.

Det handler ikke om at eleven skal “få det som han vil” eller at vi ikke skal stille krav, men om at det noen ganger er nødvendig å bruke litt tid med eleven for å justere kravene, og finne løsninger som fungerer for både eleven og de voksne.

SAMSPILL-sertifisering

En helhetlig kultur

I sertifiseringen gis det opplæring i hvordan skolen kan jobbe med dette på individ-, klasse- og systemnivå, og hvordan denne forståelsen og kompetansen kan innarbeides hos personalet og danne en helhetlig kultur for atferdshåndtering, individuell oppfølging og effektiv problemløsning.

Modellen krever naturligvis en opplæring og implementering, men siden den konkret retter seg mot det som er selve kjerneproblemet i de fleste saker er det en forholdsvis effektiv kompetanseheving som vil oppleves som både naturlig, logisk og praktisk gjennomførbar.

Implementeringen vil raskt ha positiv effekt på trivsel og miljø for både lærere og elever, og spare veldig mye frustrasjon og unødvendig tidsbruk på uheldig atferd og tiltak som ikke fungerer. I mange tilfeller vil det også kunne spare utredning og oppfølging i hjelpeapparatet, og heller bidra til en mer presis og nyttig utredning for de som trenger det.

Historien om Timeglasset er et eksempel på hvordan situasjonen med en utfordrende elev ble løst, og hvordan dialog og samarbeid bidro til at eleven selv fant en svært enkel løsning som snudde hele situasjonen for både ham og læreren.

SAMSPILL-modellen fokuserer på hvordan man kan møte barns funksjonsvariasjoner og behov, og løse utfordringer i klasserommet her og nå, med de voksne som allerede er til stede.

Hvorfor SAMSPILL-sertifisering?
 • Rask kompetanseheving og implementering
 • Relasjonskompetanse som fungerer
 • Gir reell tidlig innsats – her og nå
 • Sterkt atferdsforebyggende
 • Forebygger fravær og skolevegring
 • Øker trygghet og trivsel for alle ansatte og elever
 • Gir bedre og mer effektiv tilrettelegging
 • Reduserer behovet for møter
 • Reduserer behovet for assistenter
 • Reduserer behovet for utredning og diagnose
 • Frigjør ressurser
Hva er utfordrende atferd?

Atferd som oppleves som utfordrende i klasserommet, kan være:

 

 • Uoppmerksomhet
 • Uro
 • Følger ikke beskjeder
 • Følger ikke regler
 • Vil ikke snakke om ting
 • Maskerer
 • Trekker seg unna
 • Stikker av, gjemmer seg
 • Uteblir
 • Argumenterer
 • Opponerer
 • Verbal utagering
 • Fysisk utagering
Hva er funksjonsvariasjoner?

Gjennom dialog kan vi identifisere nøyaktig hva som er vanskelig for eleven i spesifikke situasjoner, her og nå, og dermed yte tidlig innsats lenge før en evt. utredning. Ved å skape trygghet og dialog, kan du hjelpe eleven med å forbedre:

 • Fleksibilitet
 • Frustrasjonstoleranse
 • Problemløsning
 • Self-monitoring *
 • Følelsesregulering
 • Arbeidsminne
 • Kommunikasjon
 • Sosiale ferdigheter
 • Oppmerksomhet og utholdenhet
 • Impulskontroll

* Self-monitoring er i hvilken grad man har evne til å overvåke og kontrollere egen atferd og hvordan denne påvirker andre, og evne til å justere denne i henhold til situasjonelle faktorer.

Hvordan bli en SAMSPILL-sertifisert skole?

Det er lagt vekt på en så enkel og gjennomførbar prosess som mulig. Dere vil motta ferdige skjema og maler for alle ledd av prosessen, og vi bistår selvfølgelig underveis.

 

Opplæring av personale

 • Innføring for hele personalet
 • Opplæring av kjerneteam (SAMSPILL-team)
 • Innføring for ledelsen
 • Innføring for kommunale samarbeidspartnere

 

Informasjonsplan

 • Informasjon til alle elever
 • Informasjon til alle foresatte
 • Informasjon til skoleeier

 

Godkjenning

 • Skolens plan for implementering
 • Jevnlig evaluering med kjerneteamet
Innhold
 • Kurs for kjerneteam (6 timer)
 • Innføring for øvrige ansatte (2 timer)
 • Innføring for ledelsen (2 timer)
 • Veiledningshefte for SAMSPILL-modellen
 • Ferdige maler for informasjon til elever og foresatte
 • Tilgang til online veiledning med 24- timers responstid
 • Rabattert timepris for veiledning i enkeltsaker
 • Rabatt på alle andre kurs og foredrag for skolens ansatte og foresatte
Priser

Priser beregnes ut fra antall elever ved skolen.

Det er lagt opp til en god balanse mellom aktiv veiledning, videoundervisning og skriftlig materiale, noe som gjør innføringen økonomisk gunstig.

For å ha en aktiv godkjenning av sertifiseringen kreves det en abonnementstegning for tilgang til online veiledning, samt jevnlig evaluering med kjerneteamet.

Abonnementet tegnes for ett år av gangen, og gir rabattert pris på øvrig veiledning og andre tjenester.

Videre veiledning

Etter sertifisering vil skolen selv være i stand til å løse mange utfordringer på egen hånd, men mange ønsker fortsatt noe ekstern veiledning i enkelte saker. Dette kan typisk være:

 

 • Gjenopprette god kommunikasjon med foresatte
 • Veiledning ved utforming av opplegg for enkeltelever
 • Veiledning rundt mer komplekse situasjoner
Samspill-sertifisering for skole
SAMSPILL-sertifisert godkjenning

Ønsker du mer informasjon?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker å bli kontaktet om SAMSPILL-sertifisering
Nyhetsbrev
GDPR samtykke

> Les mer om SAMSPILL-modellen