Samspill Kompetanse AS - Veiledningspakken

SAMSPILL

Veiledning for skolen

Når skole blir utfordrende

Utfordringene har mange navn, og ord vi ofte hører er skolevegring, skulk, utfordrende atferd, samarbeidsvansker, tilpasningproblemer, sinneproblemer, utagering, at eleven “ønsker oppmerkomhet” osv.

“Vi har virkelig prøvd alt, men eleven nekter å samarbeide” er også et vanlig hjertesukk. Uansett hva man kaller det, så er én ting sikkert: Eleven har havnet i en situasjon som slett ikke fungerer for ham eller henne – eller oss voksne – men det er vi voksne som må løse det.

Vi mener at barn blir vanskelige fordi de har det vanskelig. Grunnen til at det blir vanskelig er som regel at vi har forventninger til eleven som han ikke helt har forutsetningene for å få til, og det er i dette gapet mellom krav og evne at frustrasjonen oppstår – og jo lenger vi opprettholder våre tilsynelatende rimelige krav, dess større blir frustrasjonen, og dess mer mister vi dialogen med eleven.

Noen ganger trenger vi å finne ut nøyaktig hva eleven opplever for å forstå at det er enkelte ting eleven rett og slett ikke klarer, og for å finne ut hvordan vi tilrettelegger for det. Uten god nok dialog med eleven risikerer vi å opprettholde en forventning hvor eleven alltid kommer til kort, og som på sikt skaper ekstremt stress, utfordrende atferd og skolevegring.

Den viktige dialogen

Det er nettopp mangelen på dialog med eleven selv som gjør at en situasjon kompliserer seg. SAMSPILL-modellen handler om å skape trygghet, relasjon, dialog og samarbeid med eleven.

Først da kan vi finne ut hva eleven selv opplever i de situasjonene som går galt, og sammen med eleven finne løsninger som fungerer for både eleven og de voksne.

Vi hjelper dere i gang, men modellen innebærer en enkel, men effektiv kompetanseoverføring til skolens ansatte, hvor dere selv vil være i stand til å skape,  opprettholde og utvikle relasjonen med eleven over tid.

En objektiv tredjepart

Samspill Kompetanse er en objektiv tredjepart som opptrer først og fremst på vegne av eleven. Med mange års erfaring fra å bidra til å løse nettopp utfordende situasjoner i skolene har vi struktert dette i en modell vi kaller SAMSPILL.

Modellen gjør at vi forholdsvis effektivt kan trenge gjennom og finne årsakene til hvorfor det har blitt vanskelig, og gjennom konkret veiledning hjelpe skolen og eleven selv å restarte samarbeidet og sammen identifisere og løse de problemene som skaper utfordringer.

Når de voksne som allerede er i klasserommet evner å løse utfordringene sammen med eleven, vil det veldig ofte også redusere behovet for involvering av andre ressurser som foresatte, helsesykepleier, inspektør, rektor, miljøarbeider og PPT betraktelig.

Løs problemene – her og nå

Når de voksne som allerede er i klasserommet evner å løse utfordringene sammen med eleven – her og nå.

Veldig ofte vil det også redusere behovet for involvering av andre ressurser som foresatte, helsesykepleier, inspektør, rektor, miljøarbeider og PPT betraktelig.

Slik jobber vi

To personer fra skolen bør delta i veiledningen. Dette bør være to av de som er tettest på eleven gjennom uken, og som dere tenker eleven er eller kan bli virkelig trygg på.

Målet er at dere skal kunne møte eleven på en måte som gir eleven nok trygghet til at det oppnås god dialog om hvordan eleven selv opplever skolehverdagen, slik at dere sammen med eleven kan finne løsninger og tiltak som faktisk fungerer.

SAMSPILL er en kostnadseffektiv modell hvor vi normalt er inne i saken  noen få timer, samtidig som en god kartlegging av situasjonen og veiledningen med to ansatte vil flytte mye av problemløsningen fra møterom og tverrfaglige samarbeid til samarbeid og problemløsning direkte med eleven.

SAMSPILL

Kartleggging

1. Kartlegging

Skolen fyller ut et kartleggingsskjema, som sendes inn sammen med evt. andre dokumenter. Det er en fordel om foresatte også fyller ut og sender inn et kartleggingsskjema.

Ingen av partene vil bli vist eller få kopi av hverandres innsendte informasjon. For å sikre et trygt og ærlig samarbeid med alle, er det kun Samspill Kompetanse som vil ha tilgang til all informasjon.

Vår konsulent vil så gå gjennom det hele og danne seg et bilde av situasjonen.

Møte

2. Gjennomgang

I det første møtet med dere vil vi gå gjennom situasjonsbildet, og sammen med dere forsøke å konkretisere hva som skaper utfordringene. I noen tilfeller kan vi også snakke med eleven det gjelder.

Fokus for samtalen er å få frem elevens egen opplevelse av situasjonen, og hva eleven opplever som vanskelig.

Møtet kan gjennomføres over telefon, video eller ved personlig oppmøte.

Møte med skolen

3. Veiledning

Målet er å bidra til en mer felles forståelse av situasjonen, med konkrete veiledning rundt hvordan skolen og eleven best kan finne veien videre sammen.

Når skolen og eleven oppnår et godt samarbeid vil de fleste utfordinger kunne løses på skolen, og ofte redusere behovet for foresattes og andres involvering til et mer normalt nivå.

Målet med veiledningen er flytte fokus fra å være “laget rundt eleven” til få eleven aktivt med på laget og med i spillet, slik at skolen og eleven i samarbeid kan finne løsninger som fungerer for både barnet og de voksne.

Da er man ikke lenger bare laget rundt eleven, men man spiller aktivt på lag med eleven.

Møte

4. Erfaringer

Etter et par uker møtes vi igjen og går gjennom hvilke erfaringer dere har gjort siden sist.

I mange tilfeller vil dere ha oppnådd en bedre relasjon og dialog, og allerede ha funnet løsninger sammen med eleven. Mer kompliserte tilfeller kan kreve mer tid, og kanskje også noe videre veiledning.

Rapport

5. Rapport

Dere vil motta en avsluttende rapport som oppsummerer kartleggingen og samtalene, og som inneholder både generelle råd og konkrete råd for den konkrete situasjonen.

Videre veiledning

Møte

6. Behov for videre oppfølging?

I mange tilfeller vil skolen og eleven nå være i stand til å finne ut av veien videre, og sammen skape en bedre skolehverdag.

I andre tilfeller er det hensiktsmessig med videre oppfølging. Det kan være alt fra korte oppfølgingssamtaler skolen på telefon når noe oppstår, eller at vi i mer krevende tilfeller avtaler videre veiledning eller bidrar med utforming av særskilt undervisningsopplegg.

Kontakt oss

Ønsker dere å høre mer om SAMSPILL-modellen og vår veiledning?

Kontakt oss i dag på tlf 411 33 400, post@samspillkompetanse.no eller fyll ut kontaktskjemaet til høyre. Vi svarer normalt samme dag.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nyhetsbrev