“Vi har prøvd alt, men eleven nekter å samarbeide!”

Veiledning

Samspill Kompetanse AS tilbyr kartlegging og veiledning når barn opplever skolen særlig utfordrende – og skolen opplever eleven utfordrende. I kartleggingen innhenter vi informasjon fra skolen og familien gjennom samtale og skjema.

Målene for veiledningen

  • Skissere hva som er vanskelig
  • Skissere elevens forutsetninger
  • Bidra til en bedre forståelse av elevens atferd
  • Oppnå en felles forståelse av situasjonen
  • Bidra til et bedre skole-hjem-samarbeid
  • Bidra til et bedre samspill mellom eleven og de voksne
  • At skolen, eleven og hjemmet sammen kan finne ut av veien videre

Samspillet mellom eleven og de voksne

Hovedfokuset er å oppnå dialog og samspill med eleven. Det er bare eleven selv som kan beskrive konkret hvordan han opplever ulike situasjoner. Uten denne informasjonen blir tiltakene våre basert på observasjoner og antagelser, noe vi alle har erfart at ikke alltid er nok.

For å skape endringer som fungerer, er det derfor helt nødvendig å trekke eleven inn i et aktivt samspill.

En viktig tilnærming for å oppnå et godt samspill med eleven, er å utforske hvilke forutsetninger eleven har for å imøtekomme våre krav og forventninger.
Det er når våre forventninger overstiger barnets evne til å møte dem at frustrasjonen oppstår. Opprettholder vi urealistiske forventninger over tid, vil frustrasjonen øke og føre til tilbaketrekking, vegring, sinne, utagering og andre former for utfordrende atferd, og vi setter oss fast i en negativ spiral.

Når våre krav overstiger elevens forutsetninger

Når vi stiller forventninger som overstiger elevens evne, er det fordi vi ikke kjenner elevens begrensninger. Det indikerer at vi ikke har hatt ordentlig dialog med eleven.

Laget rundt eleven - eller på lag MED eleven?

Faktisk dialog og relasjon oppnås gjennom å vise oppriktig interesse og nysgjerrighet for hvordan eleven opplever verden og skolehverdagen sin. Da kan man også sammen med eleven finne ut av ting, og finne løsninger som fungerer for både eleven og de voksne.

Åpen og interessert dialog skaper god relasjon, og god relasjon avler god dialog. Det kan ta tid å oppnå nok tillit til at eleven klarer å åpne seg, men det vil til gjengjeld snu utviklingen til en positiv spiral.

Laget rundt eleven

Har laget et faktisk samspill med eleven?

Eller står vi voksne bare rundt og kaster baller i hodet på ham?

Kompetanse

Konsulentene i Samspill Kompetanse har omfattende erfaring fra arbeid med barn og unge gjennom undervisning, foreninger, kultur og idrett, foredrag, kurs og konferanser, og bred kompetanse som bl.a. omfatter psykologpraksis, WISC-testing, forskning, psykoterapi, sosionomfag, ledelses- og organisasjonsutvikling og master i pedagogikk og spesialpedagogikk.
Våre konsulentene har i over 15 år bistått elever som har opplevd skole særlig utfordrende.