Samspill Kompetanse AS - Veiledningspakken

SAMSPILL

For skoleeier

Den store ressurskabalen

En stor utfordring for skoleeier er skolenes stadig økende behov for assistenter, fagarbeidere og spesialpedagoger, samtidig som de må forholde seg til stramme budsjetter.

Samtidig utvikler stadig fler elever problematferd og skolevegring, og stadig fler ressurser går til møter, tverrfaglige samarbeid, utredninger og oppfølging av langvarige og fastlåste situasjoner rundt både enkeltelever og hele klassemiljøer.

Med SAMSPILL-modellen settes de voksne som er nærmest eleven i stand til å skape dialog og løse problemer sammen med eleven selv. Når eleven og de voksne har et fungerende samarbeid, vil også behovet  for møter, utredninger og diagnoser reduseres drastisk, og eleven får riktig og god hjelp – her og nå – samtidig som også problematferd reduseres drastisk.

 

Skolens opplevelse

I en hektisk skolehverdag blir det ofte mer fokus på atferd, enn hva som forårsaker atferden.

Skolen opplever at det er vanskelig å tilrettelegge uten en diagnose som kan identifisere elevens avvikende fungering og behov for støtte og tilrettelegging, samtidig som situasjonen gjerne kompliserer seg ytterliger i månedene man venter på PPT, BUP eller barnevern.

Enda vanskeligere er det når hjelpeinstansene ikke finner konkrete fungeringsavvik. Avvikende atferd og fungering skyldes vel så ofte ulike traumer eller vanskelige relasjoner, eller en kombinasjon.

Når hjelpeinstansene endelig er inne, er konklusjonene ofte basert på noen få timers samtale med skolen, foresatte og eleven, og noen ganger en times observasjon i klasserommet. De rekker rett og slett ikke å skape den tryggheten med eleven som er nødvendig for å virkeig bli kjent med hva eleven opplever som vanskelig, og anbefalingene vil derfor i stor grad være basert på skolens opprinnelige narrativ.

Vår erfaring er at mange situasjoner kompliserer seg fordi skolens personale opplever at de ikke har nok tid til å skape den nødvendige tryggheten og dialogen som behøves for elever som sliter. Mange forsøker virkelig, men mangler samtidig kunnskap om hvordan de gjør det på en bedre og mer effektiv måte.

Hvorfor det låser seg

En hovedårsak til utfordringene er at vi stiller krav og forventninger til eleven som eleven ikke har forutsetninger for å oppfylle.

Når forventningene opprettholdes over tid, skaper det frustrasjon som igjen fører til utfordende atferd som vegring og unnvikelse, opposisjon, sinne og utagering, og økende fravær.

Årsaken til at vi opprettholder forventninger som eleven ikke har forutsetninger for å oppfylle, er selvfølgelig at vi ikke kjenner til eller forstår elevens forutsetninger godt nok.

Grunnen til at vi ikke forstår elevens forutsetninger, er at vi ikke har god nok dialog med eleven.

En årsak til at vi ikke har god nok dialog, er ofte at eleven ikke opplever en trygg nok relasjon med de voksne til å åpne seg, eller at det er vanskelig for å eleven å sette ord på det som skjer – og at vi ikke vet helt hvordan vi hjelper eleven å få frem sin opplevelse.

Uten faktisk dialog får vi heller ikke konkret informasjon om hva som er vanskelig, og da vet vi jo heller ikke hva som er de egentlige problemene.

Den informasjon vi får gjennom observasjon og utredning gir heller ikke alltid pålitelig identifisering av problemer, når elevens egen opplevelse ikke er en del av bildet.

Når våre krav overstiger elevens forutsetninger

Vi må altså finne ut hva eleven faktisk klarer å få til, og justere forventningene deretter – i samarbeid med eleven selv. Da finner vi elevens mestringsnivå, og kan samarbeide videre for å utvikle elevens evner, eller identifisere elevens konkrete begrensninger og forholde oss til disse.

Hvordan det løses

For å løse et problem, må vi forstå problemet, og det er selvfølgelig den som har problemet som kan hjelpe oss å forstå det – og å løse det.

SAMSPILL-modellen handler primært om å skape trygghet og dialog mellom eleven og de voksne, og er en enkel og konkret modell for samarbeid og problemløsning med eleven. Det handler ikke om at eleven “skal få det som han vil”, men om å finne løsninger som fungerer godt for både eleven og de voksne.

Samspill Kompetanse er som regel inne i en sak i åtte til ti timer. Etter dette vil skolen selv være i stand til å fortsette og videreutvikle et godt samarbeide med eleven og de foresatte.

Kompetansen de ansatte har tilegnet seg fungerer selvfølgelig også med  andre elever.

Sett opp mot hvor mye tid det går med i en situasjon som ikke løses, vil det å få tak på situasjonen raskt spare inn store ressurser og mye frustrasjon.

Frigjøring av ressurser

Det er mye å spare når man får til å løse utfordringene sammen med eleven:

• Reduksjon i antall episoder med uønsket atferd (skolevegring, unnvikelse, fravær, opposisjon, utagering, vold, mobbing)

• Behovet for antall møter og kontakt med foresatte reduseres

• Behovet for oppfølging med assistent, miljøarbeider eller spesialpedagog reduseres

• Behovet for utredninger i PPT, BUP og barnevern reduseres

Ofte kan hele oppfølgingen rundt eleven flyttes fra ledelse, foreldresamarbeid og tverrfaglige team til den ordinære oppfølgingen med lærerne og evt. assistent/miljøarbeider i klasserommet.

Samtidig vil oppfølgingen vil være mindre krevende for personalet ettersom de løser stadig fler problemer sammen med eleven, og dermed skaper en skolehverdag som fungerer stadig bedre for både eleven og de voksne.

Kontakt oss

Ønsker dere å høre mer om SAMSPILL-modellen og vår veiledning?

Kontakt oss i dag på tlf 411 33 400, post@samspillkompetanse.no eller fyll ut kontaktskjemaet til høyre. Vi svarer normalt samme dag.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nyhetsbrev