Samspill Kompetanse AS - Veiledningspakken

SAMSPILL

Veiledning for foresatte

Når skole blir utfordrende

Utfordringene har mange navn, og ord vi ofte hører er skolevegring, skulk, utfordrende atferd, samarbeidsvansker, tilpasningproblemer, sinneproblemer, utagering osv.

“Han har garantert ADHD!” sa en, “Hun simpelthen nekter å høre på oss voksne” sa en annen. “Vi har virkelig prøvd alt, men eleven nekter å samarbeide” sa en tredje.

Uansett hva man kaller det, så er én ting sikkert: Eleven har havnet i en situasjon som slett ikke fungerer for ham eller henne – og det er vi voksne som må løse det.

Vi tenker at barn blir vanskelige fordi de har det vanskelig. Grunnen til at det blir vanskelig er som regel at vi har forventninger til eleven som han ikke helt har forutsetningene for å få til, og det er i dette gapet mellom krav og evne at frustrasjonen oppstår – og jo lenger vi oppretter våre tilsynelatende rimelige krav, jo større blir frustrasjonen, og til slutt har det hele blitt så komplisert at vi knapt vet opp og ned på noe lenger.

En objektiv tredjepart

Samspill Kompetanse er en objektiv tredjepart med lang erfaring fra nettopp slike situasjoner i skolen. Vi opptrer først og fremst på vegne av eleven. Vi har struktert denne erfaringen i en veiledningspakke som gjør at vi forholdsvis effektivt kan trenge gjennom og finne årsakene til hvorfor det har blitt vanskelig, og gjennom konkret veiledning hjelpe foresatte, skole og eleven selv å restarte samarbeidet, og sammen løse de problemene som skaper utfordringer.

Arbeidet vårt er basert på SAMSPILL-modellen.

 

Slik jobber vi

Veiledningspakken har to trinn:

I Del 1 foretas en grundig kartlegging av situasjonen, med påfølgende oppsummering med foresatte.

I Del 2 har vi et møte med skolen sammen med foresatte, etterfulgt av en ny samtale med foresatte før vi skriver en rapport med våre observasjoner og konkrete råd for veien videre.

SAMSPILL Del 1

Kartleggging

1. Kartlegging

Dere fyller ut et kartleggingsskjema, og sender inn sammen med andre dokumenter som f.eks. sakkyndig vurdering fra PPT. Skolen fyller ut og sender et eget kartleggingsskjema.

Ingen av partene vil få se eller få kopi av hverandres innsendte informasjon. For å sikre et trygt og ærlig samarbeid med alle, er det kun Samspill Kompetanse som vil ha tilgang til all informasjon.

Vår konsulent vil så gå gjennom det hele og danne seg et bilde av situasjonen.

Møte

2. Samtale med foresatte

I den første samtalen med dere vil vi gå gjennom situasjonsbildet, og forsøke å konkretisere hva som skaper utfordringene. I noen tilfeller vil vi også snakke med barnet det gjelder.

Fokus for samtalen er å få frem barnets egen opplevelse av situasjonen, og hva barnet opplever som vanskelig.

Samtalen kan gjennomføres over telefon, video eller ved personlig oppmøte.

SAMSPILL Del 2

Møte med skolen

3. Møte med skolen

Skolen vil i forkant av møtet være forberedt på hva som er hensikten med veiledningen.

Vi er en objektiv tredjepart med lang erfaring fra utfordrende situasjoner i skolen, og vi opptrer først og fremst på vegne av eleven. Målet er å bidra til en mer felles forståelse av situasjonen, med konkrete råd for hvordan skolen, dere og barnet best kan finne veien videre sammen.

Det viktigste målet med veiledningen er flytte fokus fra å være “laget rundt eleven” til få eleven aktivt med på laget, slik at skolen og eleven i samarbeid kan finne løsninger som fungerer for både barnet og de voksne.

Møtet kan gjennomføres som videomøte eller ved oppmøte på skolen.

Møte

4. Oppsummering med foresatte

Vi går gjennom erfaringene fra kartleggingen og møtet med skolen, og forsøker å konkretisere de videre behovene.

Det er også viktig å finne den riktige balansen i det videre samarbeidet. Det er skolen og eleven som sammen må løse de problemene som finnes i skolen, mens dere foresatte først og fremst skal være en støtte for barnet.

Rapport

5. Rapport

Dere vil motta en avsluttende rapport som oppsummerer kartleggingen og samtalene, og som inneholder både generelle råd og konkrete råd for nettopp deres situasjon.

Rapporten er ikke ment å peke ut hvem som har gjort hva feil, men vil fokusere på hvordan man best skal få til et godt samarbeid videre – med særskilt fokus på samarbeid og dialog mellom skolen og eleven selv.

Videre veiledning

Møte

6. Behov for videre oppfølging?

I mange tilfeller vil foresatte, skolen og eleven nå være i stand til å finne ut av veien videre, hvor alle bidrar til en bedre skolehverdag.

I andre tilfeller er det imidlertid hensiktsmessig med videre oppfølging. Det kan være alt fra korte oppfølgingssamtaler med foresatte eller skolen på telefon, til at vi aktivt veileder skolen eller bidrar med utforming av særskilt undervisningsopplegg.

Kontakt oss

Ønsker du å høre mer om SAMSPILL-modellen og vår veiledning?

Kontakt oss i dag på tlf 411 33 400, post@samspillkompetanse.no eller fyll ut kontaktskjemaet til høyre. Vi svarer normalt samme dag.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nyhetsbrev